Missie en visie

Missie

Wij WERKEN samen!

  • Door onze krachten te bundelen kunnen wij onderwijs en opvoeding van een hoge kwaliteit aanbieden.
  • Door onze krachten te bundelen kunnen wij ons personeel  beter professionaliseren om hun beroepsbekwaamheid up-to-date te houden en hen voor te bereiden op de vele uitdagingen en vernieuwingen van morgen.
  • Wij streven naar een eerlijke, open communicatie met al onze partners (leerlingen, ouders, externen…) vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid.

Wij LEVEN samen!

  • We voeden kinderen en jongvolwassenen op vanuit onze christelijke inspiratie en gaan in dialoog met het diepste respect voor elke mens.
  • We voeden kinderen en jongvolwassenen op in een open en warm leefklimaat waar zij zich wel in hun vel mogen voelen.
  • We voeden kinderen en jongvolwassenen op tot geïnspireerde en geëngageerde mensen met een open en kritische blik op de maatschappij van morgen.

Wij LEREN samen!

  • We organiseren onderwijs dat geworteld is in een sterke kwaliteitsvolle traditie en dat tegelijkertijd kritisch eigentijds en vernieuwend is.
  • We organiseren onderwijs dat ruim en breed is: voor jong en oud, doeners, denkers en dromers.
  • We organiseren onderwijs  dat aandacht heeft voor de ontwikkeling, de zorg, de motivatie en de talenten van elke leerling.

 

Visie

Wij WERKEN samen!

Onze samenwerking tussen de scholen (basis, secundair, gewoon, buitengewoon) is uniek in het Vlaamse onderwijslandschap. Tegelijkertijd blijven we binnen deze eenheid oog hebben voor de verscheidenheid en sterktes van elke individuele school.

Onze intense samenwerking biedt de mogelijkheid krachten te bundelen, ervaringen en expertise uit te wisselen. We creëren de nodige ruimte om de vele uitdagingen voor het onderwijs van de 21ste eeuw met beide handen gezamenlijk aan te pakken. We geven onze leerlingen het geloof en het vertrouwen dat ze steeds kunnen groeien. We vinden onze samenwerking dan ook een grote meerwaarde om de kwaliteit van ons onderwijs nog te verhogen.

Onderwijs is in voortdurende evolutie. Door samen te werken op het niveau van de scholen hebben we de ruimte gecreëerd een eigen professionaliseringsbeleid te ontwikkelen. Door expertise met collega’s te delen (leren van, aan en met elkaar) houden we ons onderwijs up-to-date. We stimuleren bij het personeel alle vormen van professionalisering, zowel intern als extern: levenslang leren behoort tot de corebusiness van onze scholengroep. Binnen het innovatieproces is het belangrijk de nodige kritische zin aan de dag te leggen en mogelijke vernieuwingen te kaderen binnen de bestaande school- en onderwijstraditie.

Samen werken binnen onderwijs betekent ook communiceren en overleggen met de diverse partners (leerlingen, ouders, externen…). We maken dit dagelijks waar binnen een cultuur van een eerlijke en open communicatie. Communicatie gebeurt met respect voor alle betrokkenen en vanuit een loyauteit voor de eigen school en scholengroep. Samen werken betekent ook dat elke partner zijn (individuele) verantwoordelijkheid opneemt (gedeelde verantwoordelijkheid).

Wij LEVEN samen!

Als scholengroep Sint-Rembert maken wij deel uit van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en is ons onderwijs stevig geworteld binnen de christelijk, katholieke traditie. Dat houdt niet alleen in dat binnen al onze scholen katholieke godsdienst onderwezen wordt en dat er de nodige aandacht geschonken wordt aan pastorale momenten, maar ook dat deze traditie de inspiratiebron is voor ons handelen en spreken. Vanuit een fundamenteel respect voor elke mens, ongeacht zijn/haar (geloofs-) overtuiging, gaan wij in dialoog. Elke leerling is welkom in onze scholen; los van elke (geloofs-)overtuiging onderschrijven leerlingen en ouders ons christelijk geïnspireerd opvoedingsproject en verklaren ze zich akkoord met de vooropgestelde regels.

We vinden het belangrijk dat de school voor de leerlingen een warme en veilige thuishaven is waar ze zichzelf mogen zijn. We willen hen een plaats bieden waar ze de kans en de ruimte krijgen op te groeien naar volwassenheid, wetende dat het een groeitraject is waar fouten gemaakt mogen worden. Omdat de motivatie van leerlingen nauw samenhangt met het zich al of niet wel in hun vel voelen, dragen wij zorg voor de socio-emotionele begeleiding. Opvoeden willen we als school vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid ook samen doen met ouders.

De school is meer dan alleen maar leren of les geven. Doorheen heel het curriculum en met de vele (ook parascolaire) activiteiten willen we leerlingen opvoeden tot geïnspireerde en verantwoordelijke wereldburgers met een goed ontwikkeld innerlijk kompas. Volwassenen die zich durven engageren, die het hoofd durven bieden aan de uitdagingen van de toekomst, die open maar gezond kritisch kunnen en durven communiceren… Tijdens onze opvoeding hebben we ook oog voor een gezond en milieubewust leven, een culturele bagage, mediawijsheid… met andere woorden vormen wij binnen de scholen van onze scholengroep de totale mens, wetende dat de leerling meer is dan de som van zijn/haar studieresultaten.

Wij LEREN samen!

De scholengroep Sint-Rembert heeft binnen het Vlaamse land een lange en bekende traditie van goed en kwaliteitsvol onderwijs. Anderzijds zijn we ook gekend als vooruitstrevend. Dit kwaliteitslabel willen we in de toekomst borgen en vanuit die traditie investeren we verder in een innovatieve aanpak en onderwijsmethodes. Onze scholengroep zet in op onderwijs van de 21ste eeuw.

Wij bieden onderwijs aan van 2,5 tot 18 (19) jaar. Elk talent kan terecht in de scholengroep, zowel binnen gewoon als buitengewoon onderwijs.

In het basisonderwijs leggen we de fundamenten voor een brede ontwikkeling. We zorgen ervoor dat zowel persoonsgebonden als cultuurgebonden ontwikkelvelden aan bod komen (hoofd, hart en handen). We hebben aandacht voor de specifieke noden van elk kind. We zetten in op gericht differentiëren. Onze handelingsgerichte zorgwerking zorgt ervoor dat onze kinderen krijgen wat ze nodig hebben om een positief zelfbeeld te ontplooien en om eigen talenten te kunnen ontwikkelen.

In het secundair onderwijs bestrijken we het brede continuüm van heel abstract tot heel concreet en dit binnen verschillende disciplines of domeinen. Met de scholengroep streven we er naar een brede waaier aan studiemogelijkheden aan te bieden, waar elke leerling zijn of haar weg kan vinden.  In onze scholengroep starten alle leerlingen in een brede, autonome middenschool. In de eerste graad secundair ligt onze klemtoon op een degelijke observatie en oriëntering van de leerlingen volgens hun talenten en mogelijkheden. Met een brede waaier aan opleidingen bereiden we de jong volwassene in onze bovenbouwscholen degelijk voor op zijn/haar toekomstige uitdagingen, hetzij als doorstromer binnen hoger onderwijs of universiteit, hetzij op de arbeidsmarkt. Jongeren worden opgevoed om uiteindelijk op eigen benen te kunnen staan.

Voor de ene leerling verloopt het parcours al wat makkelijker dan voor de andere. De scholengroep gaat met elke leerling mee op stap en biedt onderweg de nodige ondersteuning zodat ze in zichzelf blijven geloven. We zorgen voor elke leerling, rekening houdend met de draagkracht van de school en/of het type onderwijs. We streven naar duurzaam leren en maximale leerwinst, rekening houdend met zijn of haar mogelijkheden.